side-area-logo

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov súdnym exekútorom

Exekútorský úrad JUDr. Jozefa Liščáka so sídlom ul. ČSA 23, Banská Bystrica, IČO 42 012 040 (ďalej len „Exekútorský úrad“) spracúva osobné údaje na účely podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov a Exekučného poriadku. Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu exekučných titulov (ďalej len „exekučná činnosť“). Osoba, ktorej sa spracovanie osobných údajov týka, je spravidla účastník exekučného konania alebo tretia osoba, s ktorou sa koná v rámci vykonávania exekúcie (ďalej aj len “dotknutá osoba”).

Exekútorský úrad je pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby povinný postupovať v súlade s Nariadením a/alebo Zákonom . Na spracúvanie osobných údajov pre účely exekučnej činnosti sa pri plnení povinnosti transparentne informovať dotknutú osobu vzťahujú výnimky podľa čl. 14 ods. 5 Nariadenia. Exekútorský úrad získava osobné údaje na základe exekučného titulu, pričom až do nadviazania prvej písomnej komunikácie s povinným subjektom nie je Exekútor povinný poskytovať informácie podľa čl. 14 Nariadenia, z dôvodu možného ohrozenia, znemožnenia alebo závažného sťaženia výkonu exekučnej činnosti. Exekútor je povinný zachovávať mlčanlivosť podľa § 30 Exekučného poriadku (profesijné tajomstvo). Podmienky získavania osobných údajov sú upravené v Exekučnom poriadku, pričom tento upravuje aj postupy a povinnosti exekútora s cieľom zabezpečiť vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd dotknutej osoby.

Vzhľadom k tomu, že dbáme o práva dotknutých osôb a ich ochranu, poskytujeme nasledovné informácie v rozsahu, ktorý nemôže ohroziť, znemožniť alebo závažne sťažiť výkon exekučnej činnosti a súčasne, na základe zákonných postupov je možné predpokladať, že predmetné informácie boli poskytnuté iným prevádzkovateľom ktorý spracúval osobné údaje pred vydaním exekučného titulu.

Zásady ochrany osobných údajov

Osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v Nariadení alebo Zákone o ochrane osobných údajov.
Máme zákonnú povinnosť poskytnúť osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

Osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou Exekútorského úradu a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené Exekútorským úradom (prevádzkovateľom) na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami Exekútorského úradu. Zo zálohových úložísk budú osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Exekútorský úrad je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov Exekútorským úradom sú účastníci konania dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré v súvislosti s Exekučnou činnosťou spracúvame, sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Kancelárskym poriadkom pre súdnych exekútorov, ktorý bol vydaný Výnosom Ministerstva spravodlivosti SR č. 1618/1998-60. Osobné údaje spracúvame po dobu, počas ktorej exekútor alebo súd potrebuje skončený spis na svoju činnosť. Ukončený spis uchovávame pod dobu 10 rokov od jeho ukončenia. Ak bola exekúcia zastavená zo zákona alebo z dôvodu, že oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu, lehota uloženia určená pre spis je päť rokov. Lehotu uloženia možno v odôvodnených prípadoch a po prerokovaní s príslušným archívom predĺžiť. Lehotu uloženia nemožno skrátiť.

Osobné údaje sú uchovávané 10 rokov po ukončení exekúcie, resp. zmluvy, na základe ktorej boli získané alebo poskytnuté z dôvodu zákonných povinností prevádzkovateľa viesť účtovníctvo a plniť daňové povinnosti.

Osobné údaje na účely plnenia účtovných a daňových povinností sú spracúvané najmä na základe zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Spracúvanie osobných údajov na tento účel je zákonnou povinnosťou Exekútorského úradu. Na tento účel môžeme spracúvať osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľa. Exekútorský úrad prehlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa dbal o jeho odborné kvality a o súlad spracúvania osobných údajov s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje poskytujeme účastníkom exekučného konania, osobám dotknutým exekučným konaním, osobám, ktoré vedú evidenciu osôb a ich majetku.

Zodpovedná osoba

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Mail: [email protected]
Telefón: 048 411 3454
Korešpondenčná adresa: Zodpovedná osoba pre GDPR, Exekútorský úrad JUDr. Jozefa Liščáka, ul. ČSA 25, Banská Bystrica

Práva dotknutej osoby podľa nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov

Právo na prístup

Dotknutá osoba má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o nej máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako tieto osobné údaje používame.

Vo väčšine prípadov budú osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o dotknutých osobách máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Dotknutá osoba má právo nás požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe Exekučného poriadku.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. Máte právo také spracúvanie namietať. Vašu námietku sme povinní posúdiť a v prípade zistenia skutočností, ktoré neboli k dispozícii v čase posúdenia dopadov na Vaše práva a slobody (test proporcionality), môžeme vašej námietke vyhovieť.

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú Vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky Vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: [email protected].

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.

Úradné hodiny:

Pondelok: 8:00 – 15:30
Utorok: 8:00 – 15:30
Streda: 8:00 – 15:30
Štvrtok: 9:00 – 16:00
Piatok: 8:00 – 15:00

Na základe Zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. Vám budú informácie poskytnuté ústne, na vopred dohodnutých číslach: 048/ 411 34 54, 415 60 43 | 0918 613 344.

Kontakt:

Súdny exekútor JUDr. Jozef Liščák
Exekútorský úrad v Banskej Bystrici
ČSA 23, 974 01 Banská Bystrica

Telefón: 048 / 411 34 54
Mobil: 0918 613 344
Email: [email protected]

Fakturačné údaje:

Súdny exekútor JUDr. Jozef Liščák
Exekútorský úrad v Banskej Bystrici
ČSA 23, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 42012040
DIČ: 1077348591
IČ DPH: SK1077348591

Image module

© Liscak.sk - Všetky práva vyhradené. Preberať obsah bez súhlasu autora je prísne zakázané!